به  استحضار می رساند محدوده خدمت رسانی این شرکت استان فارس به جز شهرهای زیر می باشد:
شیراز، سپیدان، مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان، خرامه، سروستان، کوار
 
sabt
   
rahgiri